/* กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ – Assumption Convent School
logo

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

                                                    กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

ลำดับที่ ชื่อ-นามสกุล หัวข้อวิจัย Download
1 นางสาวบุญเรือง      บุตรมาลา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 2  

ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์

โดยแบบฝึก

2 นางสาวสุวันเพ็ญ     สิริทรัพย์ไพบูลย์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  โดยใช้บทเรียนออนไลน์

3 นางสาวธนัฐพร       ธรรมโฆษก การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 5 เรื่องผลบวกอนันต์ ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ / ฝึกทักษะนักเรียนแบบทั่ว ไปกับกระบวนการกลุ่มของนักเรียนมัธยมศึกษา  

ปีที่ 6  ปีการศึกษา 2563

4 นางสาวรัญจวน       ชัยฤกษ์ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนวิชาคณิตศาสตร์เสริม 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  ภาคเรียนที่ 2 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ โดยใช้แบบฝึกทักษะ
5 นางสาวนภาพร       เปลินศิริ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องโจทย์ปัญหาเซตโดยใช้แบบฝึกของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5
6 นางสาวณัฐฐิญา      ศิริสัตยาโสภณ การศึกษาพฤติกรรมเรื่องการไม่ส่งงานและการบ้านวิชาคณิตศาสตร์เสริม 1-2 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์
7 นางหนูพัฒน์          โพธิ์ลังกา การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50
8 นางสาวอัมรา         ก่องแก้ว การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ปีการศึกษา 2563
9 นายณัฐพงษ์          ชัยโชติเจริญถาวร การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกหัดเรื่องพื้นที่ผิวและปริมาตร ทรงกรวย ทรวงพีระมิด ทรงกลม ของนกัเรียนระดับ  

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ห้อง 2

10 นางสาวจิราภรณ์      เอื้อพรประพันธ์ ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบแลกเปลี่ยนบทบาทที่มีต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
11 นางสาวพิมพ์สุภา      เพื่อมเสม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/6 เรื่องสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว โดยใช้แบบฝึกทักษะ  

ทางคณิตศาสตร์

 

 

 

 

 

Çanakkale masaj salonu Tekirdağ masaj salonu Antalya masaj salonu Ankara masaj salonu Samsun masaj salonu Bursa masaj salonu Konya masaj salonu Balıkesir masaj salonu İzmir masaj salonu İstanbul masaj salonu İstanbul masaj salonu İzmir masaj salonu Ankara masaj salonu Antalya masaj salonu Balıkesir masaj salonu Gaziantep masaj salonu Sivas masaj salonu Aydın masaj salonu Muğla masaj salonu Afyon masaj salonu Tokat masaj salonu Kütahya masaj salonu

*/